Svalbard. 
Foto:  Arild Lyssand.Svalbard. Foto: Arild Lyssand

Par Latvijas krabju zvejas kuģi Norvēģijā / Regarding the Latvian crab fishing vessel in Norway

26.01.2017 // Norvēģijas vēstniecības komentāri saistībā ar medijos izskanējušo informāciju par Latvijas krabju zvejas kuģi Norvēģijā. / In relation to the recent press reports on the Latvian crab fishing vessel in Norway, the Norwegian Embassy would like to comment as follows.

• 16. janvārī Norvēģijas Krasta apsardze arestēja Latvijas kuģi “Senator” par iespējamu nelikumīgu sniega krabju zveju Norvēģijas kontinentālajā šelfā. Kuģim nebija nepieciešamās atļaujas no Norvēģijas iestādēm. Kuģis tika arestēts par līdzīgu nodarījumu jau agrāk, 2016. gada septembrī.

• Norvēģijas policija un prokuratūra izskata lietu ierastajā kārtībā. Kuģis ir nogādāts Kirkenes ostā tiesvedības darbību veikšanai.

• Pirms zvejas uzsākšanas kuģa īpašnieks bija vērsies pie Norvēģijas varas iestādēm ar jautājumu par šādas zvejas likumību. Pirms zvejas uzsākšanas kuģa īpašnieks tika informēts, ka iecerētā krabju zveja būtu nelikumīga un ja  tas sāktu krabju zveju Norvēģijas kontinentālajā šelfā, tad kuģis tiktu arestēts un saukts pie atbildības par aizlieguma pārkāpšanu.

• Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Norvēģija ir vienīgā valsts, kam ir tiesības izsniegt atļauju sniega krabju nozvejai Norvēģijas kontinentālajā šelfā. Tātad, nedz ES, nedz Latvijai ir tiesības izsniegt licences sniega krabju nozvejai bez Norvēģijas piekrišanas. Šāda piekrišana nav tikusi piešķirta, un tas tika skaidri paziņots gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai.

• Svalbāras Līgums neattiecas uz sniega krabju zveju Norvēģijas kontinentālajā šelfā, jo tas attiecas tikai uz sauszemi un uz piekrastes ūdeņiem (teritoriālajiem ūdeņiem, līdz 12 jūras jūdzēm virzienā uz jūru no Svalbāras bāzes līnijas). Norvēģijai vienīgajai ir reglamentējošas tiesības  arī attiecībā uz tām jomām, uz kurām Svalbāras Līgums attiecas.

• Norvēģija sagaida, ka ikviens ievēros spēkā esošo likumdošanu, bet kuģi, kas zvejo nelegāli, tiks arestēti un sodīti.

• Norvēģija atbalsta to, ka Latvijas kuģi piedalās likumīgā un regulētā sniega krabju zvejā Norvēģijas kontinentālajā šelfā, pamatojoties uz divpusēju nolīgumu starp Norvēģiju un ES (tā kā Latvija ir deleģējusi pilnvaras Eiropas Komisijai noslēgt šāda veida vienošanās).

*********************************************************************************************************************************

• The Latvian vessel Senator was arrested by the Norwegian Coast Guard on 16 January, suspected of illegally fishing for snow crab on the Norwegian continental shelf. The vessel did not have a permit from Norwegian authorities. The vessel was also arrested in September 2016 on a similar offence. 

• The Norwegian police and prosecutor pursue the case in a regular manner. The vessel has been taken to the port of Kirkenes for follow-up of the legal proceedings.

• Upon request by the ship-owner in question of the legality of such fishing activities, the ship-owner was informed before commencing fishing activities that the intended crab fishing would be illegal and that the vessel would be arrested and prosecuted, if it started crab fishing on the Norwegian continental shelf in contravention of the prohibition of such activity.

• Under international law Norway is the sole State that has the authority to license harvesting of snow crab on the Norwegian continental shelf. Consequently, neither the EU nor Latvia have any right to issue licenses for catching snow crab without the express consent of Norway. No such consent is granted, and this has been clearly communicated to Latvia and to the EU.

• The Svalbard Treaty is not relevant to harvesting snow crab on the Norwegian continental shelf, as it only applies on land and in the waters close to land (in the territorial waters, limited to 12 nautical miles from the baselines of Svalbard). Also in areas where the Treaty do apply, Norway has the sole regulatory power.

• Norway expects everyone to adhere to applicable regulations, and vessels fishing illegally will be arrested and prosecuted.

• Norway is open for Latvian vessels taking part in legal and regulated harvesting of snow crab on the Norwegian continental shelf on the basis of a bilateral agreement between the Norway and the EU (since Latvia has delegated its competence to enter into such agreements to the European Commission).


Bookmark and Share